ارائه آخرین اخبار و گزارشات مربوط به گروه زمین شناسی ناحیه 3قم

بخش 1 زمين , زيستگاه ما

فصل 1 : مشخصات زمين

1 ـ يونانيان قديم راجع به سيارات منظومه ی شمسی چه عقيده و تصويری داشتند ؟

2 ـ اولين دانشمند اخترشناس يونانی که محيط زمين را محاسبه کرد چه نام داشت ؟

3 ـ چگونگی محاسبه محيط زمين را به وسيله اراتوستن ، مختصر توضيح دهيد . همچنين چگونگی پی بردن او را به کرويت زمين شرح دهيد .

4 ـ انواع حرکات زمين را نام ببريد .

5 ـ منظور از حرکت انتقالی زمين چيست ؟ راه اثبات آن را نام برده و مختصر توضيح دهيد .

6 ـ سرعت گردش زمين به دور خورشيد .................. کيلومتر بر ثانيه و جهت چرخش آن از سمت .............. به سمت ........... است .

7 ـ زمين در هر ساعت معادل .................. درجه طول جغرافيايی می چرخد و جهت چرخش زمين از طرف .............. به طرف ................ است و در اين صورت مناطق شرقی از نظر زمانی ....................... از مناطق غربی هستند .

8 ـ فاصله متوسط زمين تا خورشيد .......... کيلومتر است و مدار چرخش زمين بدور خورشيد به صورت ................... است .

9 ـ ميزان انحراف محور زمين نسبت به خط عمود بر صفحه مدار آن به دور خورشيد چند درجه است ؟ نتيجه اين انحراف چيست ؟

10 ـ فاصله زمين تا خورشيد در زمستان بيش تر است يا در تابستان ؟ علت سرد بودن هوا در زمستان و گرم بودن هوا در تابستان چيست ؟

11 ـ چرا فاصله زمين تا خورشيد ثابت نيست ؟ ( در مواقع مختلف سال تغيير می کند ؟ )

12 ـ فاصله زمانی تهران تا لندن معادل 5/3 ساعت است , اگر تهران  ساعت 7 بعدازظهر باشد , در لندن ساعت چند است ؟ همچنين اختلاف طول جغرافيايی تهران و لندن چند درجه است ؟

13 ـ دو دليل برای اثبات حرکت انتقالی زمين توسط دوپلر ذکر کنيد .

14 ـ چگونه به کمک اثر دوپلر می توانيم ثلبت کنيم که زمين به دور خورشيد می گردد ؟

15 ـ اگر ساعت در شهر A 5/3 بعدازظهر باشد , شهر B ساعت 12 ظهر است , اولا اختلاف درجه اين دو شهر چقدر است ؟ ثانياً کدام شهر در شرق ديگری واقع شده است ؟

فصل 2 : ساختمان درونی زمين

1 ـ چهار مورد از ويژگی های زمينی را که بر روی آن زندگی می کنيم بنويسيد .

2 ـ راههای مختلف مطالعه ساختمان زمين را نام ببريد .

3 ـ راههای مطالعه مستقيم زمين کدامند ؟

4 ـ راههای مطالعه غيرمستقيم ساختمان زمين را نام ببريد .

5 ـ بيش تر اطلاعات ما از ساختمان درونط زمين چگونه حاصل شده است ؟ مختصر توضيح دهيد .

6 ـ از جمله خصوصيات فيزيکی زمين را که حاصل مطالعات غيرمستقيم زمين است کدامند ؟

7 ـ يکی از راههای مطالعه غيرمستقيم زمين به کمک امواج حاصل از زلزله است , راجع به اين روش مختصر توضيح دهيد .

8 ـ بخشهای مختلف زمين را نام برده و راجع به ويژگيهای هر يک توضيح دهيد .

9 ـ منظور از انفصال و يا ناپيوستگی چيست ؟ ناپيوستگی موهو کدام يک از لايه های زمين را از هم جدا می کند ؟

10 ـ منظور از سنگ کره ( ليتوسفر ) چيست ؟ ويژگی های آن را ذکر کنيد .

11 ـ انواع پوسته زمين را نام برده و ويژگيهای آن را شرح دهيد .

12 ـ منظور از سست کره ( آستنوسفر ) چيست ؟ ويژگيهای آن را ذکر کنيد .

13 ـ راجع به ويژگيهای گوشته زمين (جبه) توضيح دهيد .

14 ـ علت خميری بودن سست کره را شرح دهيد .

15 ـ انواع هسته زمين را نام برده و ويژگيهای آنها را بنويسيد .

16 ـ جنس مواد تشکيل دهنده و حالت فيزيکی هسته خارجی زمين چيست و چگونه تشخيص داده شده است ؟

17 ـ خصوصيات فيزيکی ( جامد ـ مايع و ... ) هر يک از بخشهای مختلف زير را بنويسيد .

الف ) پوسته                ب ) ليتوسفر             ج ) آستنوسفر                د ) هسته خارجی             و ) هسته داخلی 

ه ) گوشته ميانی            ی ) گوشته فوقانی                    م ) گوشته تحتانی

 18 ـ راههای پی بردن به ترکيب شيميايی زمين را نام ببريد .

19 ـ ميانبار چيست ؟ از چه قسمتهايی از زمين منشأ می گيرد و مطالعه آنها چه ارزش و اهميتی دارد ؟

20 ترکيب شيميايی پوسته زمين بيشتر از چه عناصری تشکيل شده است ؟

21 ـ ترکيب شيميايی کل زمين بيشتر از چه عناصری می باشد ؟

22 ـ کيمبرليت چيست ؟ چه ويژگيهايی داشته و مطالعه آنها چه اهميتی دارد ؟

23 ـ اُفيوليت چيست ؟ نحوه و محل تشکيل آنها را شرح دهيد .

24 ـ منشأ ميانبارها و اُفيوليتها و کيمبرليتها کجاست و مطالعه آنها چه اهميتی دارد ؟

25 ـ چگونگی پی بردن به ترکيب ستارگان (خورشيد) را شرح دهيد .

26 ـ چگونگی محاسبه و اندازه گيری ضخامت لايه های مختلف زمين را بيان کنيد .

27 ـ انواع امواج حاصل از يک زمين لرزه را نام ببريد .

28 ـ در هر يک از مرزهای زير سرعت امواج لرزه ای (P ) چه تغييری می کند ؟

الف ) مرز بين پوسته و گوشته                                              ب ) مرز بين ليتوسفر و آستنوسفر

ج ) مرز بين گوشته و هسته خارجی                                       د ) مرز بين هسته خارجی و داخلی

 29 ـ انواع موج درونی حاصل از يک زمين لرزه را نام برده و وطژگيهای آنها را نام ببريد .

30 ـ سرعت انتشار امواج لرزه ای در سنگها به چه عواملی (ويژگيهای) بستگی دارد ؟

31 ـ منظور از خاصيت الاستيسيته (کشسانی) چيست ؟

32 ـ سطح (مرز) بين هسته و گوشته را انفصال ................ و سطح (مرز) بين گوشته و پوسته را انفصال ............. می گويند .

33 ـ چگونگی پی بردن به انفصال موهوويا گوتنبرگ را شرح دهيد .

34 ـ با امواج حاصل از زلزله چه اطلاعاتی از ساختمان درونی زمين در اختيار زمين شناسان قرار می گيرد ؟

35 ـ منظور از انکسار امواج لرزه ای چيست ؟ ( چه زمانی رخ می دهد ؟ )

36 ـ ضخامت پوسته قاره ای در چه مناطقی زياد و در چه بخشهايی کمتر است ؟

37 ـ نازک ترين بخش پوسته را در ................... ، مخصوصا در نزديکی ................... می توان مشاهده کرد .

38 ـ نازک ترين بخش پوسته قاره ای را در کجا می توان مشاهده کرد ؟

39 ـ ترکيب شيميايی متوسط پوسته قاره ای بيشتر مشابه ترکيب چه سنگی است و عناصر تشکيل دهنده آن کدام است ؟

40 ـ ترکيب شيميايی آندريت چگونه است و اين سنگ از چه عناصری تشکيل شده است ؟

41 ـ سنگهای پوسته قاره ای را از لحاظ چگالی و سن و نوع آنها با سنگهای سازنده پوسته اقيانوسی مقايسه کنيد .

42 ـ سرعت امواج لرزه ای P در پوسته بیشتر است يا گوشته ؟ چرا ؟

43 ـ فرمول شيميايی سيليس و آلومين را بنويسيد .

44 ـ خصوصيات گوشته زمين را از لحاظ ضخامت ـ چگالی و سرعت موج P و عمده ترين کانيها و سنگهای سازنده آن بنويسيد .

45 ـ علت وجود بی نظمی در سرعت سير امواج درونی زلزله در گوشته زمين چيست ؟

46 ـ منظور از لايه کم سرعت چيست ؟ در چه بخشی از زمين و در چه عمقی قرار داشته و علت آن را شرح دهيد .

47 ـ چرا امواج لرزه ای در درون زمين به شکل منحنی حرکت می کنند ؟

48 ـ چرا نمی توان گفت که لايه کم سرعت کاملا از مواد مذاب (مايع) تشکيل شده است ؟

49 ـ لايه کم سرعت در زير پوسته .................. بر .................... منطبق است .

50 ـ علت تغيير سرعت امواج لرزه ای در اعماق 400 تا 670 کيلومتری درون زمين چيست ؟

51 ـ منظور از تغيير فاز چيست ؟

52 ـ جايی از اعماق زمين که سرعت امواج لرزه ای بیشتر است در اين قسمت سنگها دارای چه خصوصياتی می باشند ؟

53 ـ وقتی که امواج درونی S و P از مرز بين گوشته وارد هسته خارجی می شوند در سرعت آنها چه تغييری وارد می شود ؟

54 ـ امواج S و P را از نظر عبور از محيط های مختلف جامد و مايع مقايسه کنيد .

55 ـ منظور از منطقه سايه چيست ؟ برای هر يک از امواج S و P در چه فاصله ای از مرکز زمين قرار دارد ؟ علت آن را برای امواج S و P بيان کنيد .

56 ـ ضخامت هسته خارجی و مايع بودن آن چگونه ثابت شده است ؟

57 ـ سرعت امواج P زلزله در هسته خارجی بيشتر است يا هسته داخلی ؟ چرا ؟

58 ـ فشار و دمای هسته خارجی زمين را با هسته داخلی مقايسه کنيد .

59 ـ چرا با توجه به اينکه دما در هسته داخلی بيشتر از هسته خارجی است , هسته داخلی بصورت جامد است ؟

60 ـ جنس ترکيب هسته زمين بيشتر از چه عناصری تشکيل شده است ؟

61 ـ دلايلی را که برای آهن و نيکل بودن جنس هسته زمين مطرح می کنند , کدامند ؟

62 ـ سازندگان فرعی هسته خارجی زمِن کدامند ؟

63 ـ چرا نمی توان انتظار داشت که جنس هسته زمين بيشتر از عناصری چون : طلا يا سرب يا سيليکاتها باشد ؟

64 ـ منطقه سايه امواج S و P را با رسم شکلی نشان دهيد .

65 ـ ترکيب شيميايی کل زمين بيشتر از چه عناصری می باشد ؟

66 ـ اگر در قسمتی از پوسته زمين زلزله ای رخ دهد در نقطه مقابل آن در سطح زمين (فاصله 180 درجه ) کداميک از امواج درونی زلزله ثبت می شوند و کداميک ثبت نمی شوند ؟

67 ـ جايی از درون زمين که از سرعت امواج P کاسته و موج S حذف می شود چه خصوصياتی دارد ؟

68 ـ با توجه به جدول زير , از مقايسه ترکيب کلی زمين با پوسته چه نتيجه ای در باره فراوانی عناصر Fe و Al در اعماق زمين گرفته می شود ؟             

عناصر

کل زمين

پوسته

Fe

3/33%

5%

                     Al

5/1%

1/8%

69 ـ مقدار متوسط نيکل در ترکيب کلی زمين 2% و در پوسته زمين 1% می باشد , از مقايسه اين دو چه نتيجه ای در باره مقدار اين دو عنصر در کل زمين گرفته می شود ؟

70 ـ از جمله راههايی را که به ترکيب شيميايی پوسته زمين پی برده اند کدامند ؟

71 ـ سرعت امواج لرزه ای در چه بخشی از زمين دارای بی نظمی هايی است ؟چرا؟

72 ـ چه بخشی از زمين مواد حالت خميری يا نيمه جامد و چه بخشی حالت مايع دارد ؟

73 ـ با آنکه چگالی هسته زمين بسيار زياد است , چرا نمی توان انتظار داشت که هسته از عناصری مثل سرب يا طلا ساخته شده باشد ؟

74 ـ علت ميدان مغناطيسی زمين را شرح دهيد .

75 ـ منظور از ديناموی خود القاء چيست ؟

76 ـ چرا نمی توان خاصيت مغناططسی زمين را محصول ساده مغناطيس سنگها و يا به حساب توده ای از آهن جامد در درون زمين گذاشت ؟

77 ـ علت ايجاد جريانهای کنوکسيونی موجود در هسته زمين و در نتيجه خاصيت مغناطيسی زمين چيست ؟

78 ـ منظور از وارونگی مغناطيسی چيست ؟ علت آن را شرح دهيد .

79 ـ يک وارونگی مغناطيسی از حالت ناپايدار تا حالت پايدار بعدی چند سال طول می کشد ؟

80 ـ وجود يک ميدان مغناطيسی زمين را بر اساس فرايند ديناموی خود القاء توضيح دهيد .

81 ـ بعد از آب و هوا ...................... زمين بيشتر از هر چيزديگری در تغيير است .

82 ـ منظور از نيروی گرانشی چيست ؟ رابطه ان را نوشته و به چه عواملی بستگی دارد .

83 ـ نيروی گرانشی زمين را توسط ابزاری به نام ............................. اندازه گيری می کنند .

84 ـ اندازه گيری شدت گرانشی زمين چه کاربرد يا فايده ای دارد ؟

85 ـ علت تغيير در شدت گرانشی هر نقطه از زمين (کم يت زياد شدن ) چيست ؟

86 ـ منظور از ناهنجاری گرانشی چيست ؟ عوامل مؤثر بر آن کدامند ؟ ( علت ايجاد اين ناهنجاری ها )

87 ـ شدت گرانشی در بستر اقيانوس ها که ضخامت آن کمتر است , بيشتر است و يا در روی کوهها و قاره ها ؟ چرا ؟

88 ـ اگر نيروی گرانشی در يک منطقه از ميزان متوسط آن بالاتر و در منطقه ای ديگر از اين ميزان کمتر باشد , احتمالاً چه کانيهايی در اين دو منطقه وجود دارد ؟

89 ـ منظور از ناهنجاری گرانشی مثبت و منفی چيست ؟ علت را شرح دهيد .

90 ـ نام کانی را که دارای خاصيت مغناطيسی می باشد نام برده و اين کانی بيشتر در چه اعماقی از زمين وجود دارد ؟

91 ـ کانی که به عنوان قطب نمای فسيلی ناميده شده است کدام است و ويژگيهای آن را ذکر کنيد .

92 ـ راههای ايجاد جريانهای الکتريکی و همچنين ميدان مغناطيسی را نام ببريد .

93 ـ چگونگی توليد برق را در نيروگاهها شرح دهيد .

94 ـ موارد استفاده و کاربرد قانون نيوتن را بنويسيد .

95 ـ چگونگی محاسبة دما را در درون زمين تا اطراف هسته توضيح دهيد .

96 ـ چگونگی محاسبة فشار را در درون زمين شرح داده و همچنين ميزان آن در مرکز زمين چقدر محاسبه شده است ؟

97 ـ با توجه به اينکه دمای زمين به ازای افزايش هر کيلومتر 30 درجه سانتی گزاد افزايش می يابد , آيا می توان انتظار داشت که تا هسته زمين اين روند افزايش دما حاکم است ؟ چرا ؟

98 ـ ميزان دما در هستة خارجی بيشتر است يا هستةداخلی ؟ چرا هستة خارجی به صورت مذاب و مايع ولی هستة داخلی جامد است ؟

99 ـ اگر مقدار g (شتاب گرانشی زمين ) در تمام نقاط سطح زمين يکسان باشد در آن صورت ساختمان زمين چه ويژگی هايی خواهد داشت ؟

بخش 2 : زمين ناآرام

1 ـ علت عدم دسترسی انسان به طور مستقيم به قسمت های درونی زمين چيست ؟

2 ـ عميق ترين چاهی که تاکنون برای مطالعه قسمتهاي درونی زمين حفر شده است , چقدر است ؟

3 ـ فرآيندهای درونی زمين کدامند ؟

4 ـ از جمله وسايل و تجهيزاتی که انسان را در مطالعه کهکشان ها کمک کرده اند کدامند ؟

فصل 3 : زمين ساخت ورقه ای

1 ـ نظرية جابجايی قاره ها راچه کسی برای اولين بار مطرح کرد ؟ خلاصه اين نظريه را شرح دهيد .

2 ـ نظريه ای که برای اولين بار ديد جامعی در بارة فعاليتهای درونی زمين به دانشمندان داد چه بود ؟

3 ـ منظور از پانگه آ چيست ؟ بعدها به چه بخشهايی تقسيم شد و هر يک شامل چه مناطقی است ؟

4 ـ دلايل و شواهدی را که برای اثبات جابجايی قاره ها مطرح شده کدامند ؟ (توسط وگنر)

5 ـ وسعت دريای اوليه تتيس را چگونه می‌توان تشخيص داد ؟

6 ـ اقيانوسی که قاره‌ی گندوانا را به دو بخش تقسيم کرده کدام است ؟

7 ـ علت مخالفت با نظريه‌ی وگنر مبنی بر جابجايی قاره‌ها چه بود ؟

8 ـ عنوان قاره‌های سرگردان را چه کسی برای اولين بار مطرح کرد ؟

9 ـ منظور از مغناطيس ديرين چيست ؟

10 ـ منظور از قطب‌نمتهای فسيلی چيست ؟

11 ـ منظور از کانی آهنربايی چه کانی است ؟  

12 ـ آيا می‌توان نوعی سرگردانی قطبی را در طول زمان پذيرفت ؟ چرا ؟

13 ـ تنها دليل سرگردانی قطبی چه می‌تواند باشد ؟

14 ـ فرضيه‌ی گسترش بستر اقيانوس‌ها را چه کسی برای اولين بار در اوايل دهه 1960 ارائه داد ؟

15 ـ چگونگی پی‌بردن به وارونه شدن ميدان مغناطيسی زمين را شرح دهيد .

16 ـ منظور از وارونه شدن ميدان مغناطيسی زمين چيست ؟

17 ـ راجع به نظريه زمين ساخت ورقی توضيح دهيد .

18 ـ بزرگ‌ترين ورقه‌ی سازنده‌ی زمين (ليتوسفر) چه نام دارد ؟

19 ـ سرعت حرکت ورقه‌ها نسبت به هم چقدر است ؟

20 ـ نظريه زمين ساخت ورقی توجيه کننده چه فرآيندهای زمين‌شناسی است ؟

21 ـ حاصل دور شدن و جدا شدن شبه جزيره‌ی عربستان از آفريقا کدام درياست ؟

22 ـ تشکيل سنگ کره ( ليتوسفر ) جديد ، حاصل کدام‌يک از انواع حرکات صفحات می‌باشد ؟

23 ـ نتيجه‌ی حاصل از برخورد دو ورقه اقيانوسی و قاره‌ای را با هم شرح دهيد .

24 ـ در اثر حرکت ورقه‌های امتداد لغز چه نوع حوتدثی رخ می‌دهد ؟

25 ـ هدف از حفاری و مطالعه بستر اقيانوس‌ها چه بود ؟

26 ـ اطلاعاتی را که حاصل از عمل حفاری در بستر اقيانوس‌ها به دست آمد چه بود ؟

27 ـ تخمين سن آتش‌فشان‌های قديمی به چه روشی انجام مي‌گيرد ؟

28 ـ عامل‌های حرکت دهنده‌ی صفحات ليتوسفری را به چه دليل می‌دانند ؟

29 ـ راجع به ارتباط بين نظريه زمين ساخت ورقه‌ای و پراکندگی زلزله‌ها توضيح دهيد

30 ـ منظور از نقاط داغ چيست ؟ تعداد آن‌ها چقدر است ؟ و در چه شرایطی تشکيل مي‌شوند ؟ (چگونگی تشکيل)

        فصل  4 : زمين‌لرزه

1 ـ سه نمونه از زمين لرزه‌های مخرب 500 سال اخير را نام ببريد .

2 ـ وظيفه علم لرزه‌شناسی چيست ؟

3 ـ منشأ زمين لرزه چيست ؟

4 ـ زمين‌لرزه چيست ؟ آثار ناشی از زمين لرزه کدامند ؟

5 ـ منظور از گروه لرزه‌ها چيست ؟

6 ـ منظور از پيش لرزه و پس‌لرزه چيست ؟

7 ـ زمين لرزه را از نظر عمق کانون به چند دسته تقسيم می‌کنند ؟ نام ببريد

8 ـ ايستگاه‌های لرزه‌شناسی چه وظايفی را به عهده دارند ؟

9 ـ مشخصات يک زمين لرزه که توسط ايستگاه‌های لرزه‌شناسی مشخص می‌گردند ، کدامند ؟

10 ـ انواع امواج زمين لرزه را نام برده و ويژگی‌های آن را بنويسيد .

11 ـ منظور از امواج درونی زلزله چيست ؟ انواع آن را نام ببريد .

12 ـ منظور از امواج سطحی زلزله چيست ؟ انواع آن را نام ببريد .

13 ـ واحد بزرگی زلزله (ريشتر) را تعريف کنيد ؟

14 ـ هر چه از مرکز سطحی زمين لرزه دورتر می‌شويم ، آثار خرابی چه تغيير می‌کند ؟

15 ـ منظور از منحنی‌های هم لرزه چيست ؟ چگونه تهيه می‌شوند ؟

16 ـ مهم‌ترين کمربندهای زلزله‌خيز جهان در کجا قرار دارند ؟

17 ـ تفاوت امواج درونی زلزله و امواج سطحی زمين لرزه چيست ؟

18 ـ چرا کشور ما ايران ، يکی از کشورهای زلزله‌خيز جهان محسوب می‌شود ؟

19 ـ از نظر مقايسه‌ای قدرت تخريبی امواج سطحی بيش‌تر است يا امواج درونی ؟

20 ـ سرعت حرکت امواج درونی بيش‌تر است يا امواج سطحی ؟

21 ـ چه اتباطی بين زمين لرزه‌ها و گسل‌ها وجود دارد ؟

     فصل  5 : آتش‌فشان‌ها و فرآيندهای آتش‌فشانی

1 ـ نقش آتش‌فشان‌ها را در سرگذشت زمين بنويسيد .

2 ـ اهميت مطالعه آتش‌فشان‌ها چيست ؟

3 ـ آتش‌فشان چيست ؟ مشخصات آن را نام برده و توضيح دهيد .

4 ـ شکل يک آتش‌فشان را رسم کرده و اجزای آن را نشان دهيد .

5 ـ منظور از دهان آتش‌فشان ـ دودکش ـ آشيانه يا اتاق ماگما چيست ؟

6 ـ در چه صورت مواد خارج شده از آتش‌فشان با انفجار همراه است ؟

7 ـ به جز بخار آب چه گازهای ديکری از دهانه آتش‌فشان‌ها خارج می‌شوند ؟

8 ـ از دهانه آتش‌فشان دماوند امروزه چه گازهايی خارج می‌شود ؟

9 ـ منظور از مواد مايع خارج شده از دهانه آتش‌فشان‌ها چيست ؟

10 ـ تفاوت گدازه و ماکما چيست ؟

11 ـ ترکيب شيميايي گدازه‌ها را چه ترکيبی تعيين می‌کند ؟

12 ـ گرانروی گدازه‌ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

13 ـ گرانروی گدازه‌های اسيدی بيش‌تر است يا حد واسط ؟ چرا ؟

14 ـ منظور از لاپيلی و بمب آتش‌فشانی چيست ؟

15 ـ تفاوت و شباهت سنگ‌های آذر آواری با سنگ‌های آذرين چيست ؟

16 ـ شباهت سنگ‌های آذر آواری با سنگ‌های رسوبی چيست ؟

17 ـ فعاليت يک آتش‌فشان ممکن است در چه بخش‌هايی از زمين صورت بگيرد ؟

18 ـ انواع آتش‌فشان‌ها را از نظر نحوه فعاليت نام ببريد .

19 ـ جنس سنگ‌های آتش‌فشان‌های آرام و نوع مخروط آن‌ها چگونه است ؟

20 ـ ويژگی‌های آتش‌فشان‌های انفجاری را بنويسيد .

21 ـ منظور از آتش‌فشان‌های انفجاری چيست ؟

22 ـ برش آتش‌فشانی حاصل کدام‌يک از انواع فعاليت آتش‌فشان‌ها است ؟ چگونه تشکيل می‌شوند ؟

23 ـ برای هر يک از آتش‌فشان‌های آرام و مختلط يک مثال بزنيد .

24 ـ جنس سنگ‌های آتش‌فشان‌های مختلط و مخروط آن‌ها چگونه است ؟

25 ـ ويژگی‌های آتش‌فشان‌های با انفجار شديد و خروج ابرسوزان چيست ؟

26 ـ منظور از نقاط داغ چيست ؟ حلقه‌ی آتشين را تعريف کنيد .

27 ـ خطرات ناشی از آتش‌فشان‌ها را ذکر کنيد .

28 ـ اثرات اوليه و ثانويه ناشی از آتش‌فشان‌ها را ذکر کنيد .

29 ـ چگونه آتش‌فشان‌ها باعث تأثيرگذاری بر روی آب و هوای زمين می‌شوند ؟

30 ـ فوايد و يا موارد استفاده از آتش‌فشان‌ها را ذکر کنيد .

30 ـ چه ارتباطی بين آتش‌فشان‌ها و مناطق زلزله‌خيز وجود دارد ؟

31  ـ فعاليت کدام کوه آتش‌فشانی باعث ايجاد سال بدون تابستان گرديد ؟

فصـل 6 : ساخت‌های تکتونيکی و کوه‌زايی

1 ـ منظور از فرآيندهای ساختمانی چيست ؟

2 ـ منظور از علم تکتونيک و يا زمين ساخت چيست ؟

3 ـ انواع تغيير شکل سنگ‌ها را نام ببريد .

4 ـ عواملی را که در تغيير شکل سنگ‌ها نقش دارند ، نام ببريد .

5 ـ منظور از ساخت‌های اوليه چيست ؟ مثال بزنيد .

6 ـ برای هر يک از ساخت‌های اوليه موجود در سنگ‌های آذرين و رسوبی مثال بزنيد .

7 ـ منظور از سطح لايه‌بندی چيست ؟

8 ـ عامل اصلی تغيير شکل سنگ‌ها ............... است .

9 ـ منظور از تنش چيست ؟ انواع آن را نام ببريد .

10 ـ نوع واکنش سنگ‌ها در برابر تنش به چه عوامای بستگی دارد ؟

11 ـ منظور از ساخت‌های ثانويه چيست ؟ مثال بزنيد .

12 ـ منظور از چين‌خوردگی چيست ؟

13 ـ انواع چين را نام برده و با رسم شکل نشان دهيد .

14 ـ منظور از تک‌شيب ـ ناقديس و ناوديس چيست ؟

15 ـ مشخصه‌های (اجزای) چين را نام ببريد .

16 ـ منظور از امتداد لايه و شيب لايه چيست ؟

17 ـ منظئر از درز و گسل چيست ؟

18 ـ تفاوت و شباهت بين درز و گسل چيست ؟

19 آ نواع درز را نام برده و تعريف کنيد .

20 ـ انواع سطح گسل را نام برده و آن‌ها را تعريف کنيد .

21 ـ منظور از فراديواره و فروديواره چيست ؟

22 ـ انواع گسل را نام برده و آن‌ها را تعريف کنيد .

23 ـ انواع گسل را با رسم شکل نشان دهيد .

24 ـ منظور از هورست (بالاراندگی) و گرابن (پايين‌افتادگی) چيست ؟

25 ـ منظور از گسل معکوس يا رانده چيست ؟

26 ـ منظور از روراندگی يا رورانده چيست ؟

27 ـ منظور از گسل امتداد لغز چيست ؟ با رسم شکل نمايش دهيد .

28 ـ در چه صورت يک گسل رانده را رورانده می‌گويند ؟

29 ـ منظور از فرآيند کوه‌‌زايي چيست ؟

30 ـ چگونگی تشکيل کوه‌ها را شرح دهيد .

31 ـ  دوکمربند مهم کوه‌زايي در سطح زمين کدامند ؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ساعت 8:47  توسط گروه زمین شناسی   |